Kpito als digitaal leermiddel op het digibord

Leerresultaten verbeteren met digitaal onderwijs: droom of werkelijkheid?

Leerresultaten verbeteren is een lastig opgave, maar de digitale revolutie biedt oplossingen.

Leerlingen gaan naar school om te leren. Het lijkt dus logisch om te proberen ze zo snel mogelijk te laten leren. De digitale revolutie lijkt een bijzonder groot potentieel te bieden om leerlingen sneller te laten leren. Maar hoe belangrijk is leerresultaten verbeteren? En verbeteren digitale oplossingen de leerresultaten eigenlijk wel?

Het belang van het leerresultaten verbeteren

Ik werd eens door hoge Italiaanse ambtenaren gevraagd waarom ik vond dat het verbeteren van leerresultaten zo belangrijk is. Ze voelden dat de leerresultaten al goed genoeg waren en dat kinderen naar school gaan om andere redenen. Tijdens meerdere vergaderingen kon ik hen niet overtuigen van mijn standpunt. Maar toen stelde ik voor om goedkope leeroplossing te gaan ontwikkelen die de leerresultaten zou halveren. De functionarissen reageerden onmiddellijk en emotioneel: “nee, we zouden nooit willen veroorzaken dat kinderen langzamer leren!”. Het punt was gemaakt.

Dus ja, school gaat over leren, en als je sneller en beter kunt leren, is het een goede zaak. Als je binnen een uur zou kunnen leren gitaarspelen, zou je het dan niet proberen? Wat vind je van het leren van Frans in één dag? Dit zijn overdreven voorbeelden, maar het punt staat: sneller leren, en als mens meer begrijpen en weten dan voordat je ging leren, zijn ontegenzeggelijk goede dingen.

Dit betekent niet dat school alleen gaat over zo veel mogelijk en zo snel mogelijk leren, natuurlijk. Scholen ontwikkelen sociale en maatschappelijke vaardigheden, bieden sociale contacten, leren discipline en hard werken, en staan ​​ouders toe om weg van hun kinderen te werken. Maar de tijd en energie die aan het leren wordt besteed, kunnen het beste worden besteed aan manieren om snel te komen waar je naar op weg bent, te beginnen met het kerncurriculum van taal en wiskunde. Kinderen kunnen dan meer tijd besteden aan verdieping, zich richten op andere vakken en studies of hun opleiding op een jongere leeftijd afmaken. Leerresultaten verbeteren, als dat in belangrijke mate lukt, zal de meeste scholen doen besluiten om meer tijd te besteden aan het leren spelen van een muziekinstrument, meer talen te leren, of meer praktische instructies en ervaringen te geven, zowel binnen als buiten school.

Wat is eerder geprobeerd?

De wens om veel te leren door middel van formeel onderwijs is niet nieuw. Lesgeven in de klas bestaat al sinds de oudheid en de onderwijshervormingen in de 18e eeuw zorgden voor gestructureerd leren voor de massa. Sindsdien hebben scholen verschillende benaderingen geprobeerd. Nieuwe soorten onderwijs werden uitgevonden, met name door Maria Montessori. Snellere leerlingen kregen aparte cursussen aangeboden, en langzamere leerlingen waren toegewijde assistent-leraren of speciale schooltypen. De meeste van die innovaties zijn nuttig en belangrijk geweest. Maar het leren van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen duurt nog steeds ongeveer even lang als 1.000 jaar geleden.

Leerresultaten verbeteren in de klas in groepjes

Landen gaan zich steeds meer richten op het verbeteren van hun score in internationale vergelijkingen, waarvan de PISA-score voor taal en wiskunde de bekendste is. Er is veel gezegd over wat een land hoog doet scoren, maar er is weinig duidelijk geworden. Landen met een zeer hoge toetsfocus (Singapore, China) kunnen hoog scoren, maar Finland scoort hoog met veel minder prestatiegerichtheid. Nederland doet het goed met een gestandaardiseerd curriculum, maar Finse leraren zijn vrij om les te geven zoals ze willen. Rijke landen doen het beter, maar er is weinig of geen correlatie tussen budget per leerling en leerresultaten. Het enige waar mensen het over eens lijken te zijn, is dat leraren met respect moeten worden behandeld en goed opgeleid, maar het effect zelfs daarvan is onbewezen. Kortom, een overheid die leerresultaten wil stimuleren, vindt geen standaardrecept om dat doel op nationaal niveau te bereiken.

De digitale revolutie biedt soelaas

Maar nu hebben we de digitale revolutie. Noem het E-learning, EdTech of digitaal leren, gezien het belang van inhoud en informatie in het onderwijs zal het digitale tijdperk in scholen waarschijnlijk een revolutie ontketenen. Maar welk element van het onderwijs dan? Theorieboeken zijn gemakkelijk te digitaliseren, maar je leert niet veel sneller als je een boek leest op een e-reader dan met een papieren boek. Kunst- en creativiteitsklassen kunnen gedeeltelijk worden gedigitaliseerd, maar tekenen, schilderen en knutselen vereisen geen computers. Lichamelijke opvoeding is moeilijk te digitaliseren.

Er is één belangrijke schoolactiviteit waarbij digitalisering een grote potentiële impact heeft op leerresultaten: oefenwerk. Bij het doen van opgaven op een computer krijgen leerlingen directe feedback, wat natuurlijk van essentieel belang is om effectief te leren. Onmiddellijke feedback is ook een sterke motivatiefactor voor leerlingen. Leraren kunnen ook directe feedback krijgen, zodat ze zich kunnen concentreren op de studenten die hulp nodig hebben; dit wordt verder gestimuleerd door de tijdsbesparing voor docenten omdat ze het oefenwerk van leerlingen niet meer hoeven te corrigeren. Leerlingen hebben op een goed digitaal leerplatform veel betere informatie over hoe het gaat en waar ze hun aandacht op moeten richten. Met adaptieve algoritmen kunnen studenten automatisch op het juiste moeilijkheidsniveau werken. 

Door honderden digitale oefeningen per week te doen genereren leerlingen enorme hoeveelheden gegevens die kunnen worden gebruikt om hun voortgang te analyseren, op individuele behoeften te reageren en het onderwijs in het algemeen te verbeteren. En met producten zoals Kpito (op de markt gebracht door het bedrijf dat is opgericht door de auteur van dit artikel), zijn digitale oefeningsoplossingen meestal goedkoper dan de papieren inhoud die ze vervangen.

Onderzoek naar leerresultaten

Er is veel onderzoek beschikbaar naar het effect van motivatie op leerresultaten. En digitaal oefenen lijkt motivatie te stimuleren. In Nederland, zoals bekend een belangrijk knooppunt van E-learning-innovatie, hebben meerdere onderzoeksprojecten bevestigd dat digitale oefenproducten het leren verbeteren. De gemeten impact is aanzienlijk en kan worden vertaald naar het “besparen” van 1 à 2 jaar op de basisschool. Sommige onderzoeken wijzen erop dat E-learning het meest nuttig is voor snellere leerlingen, maar alle kinderen blijken er baat bij te hebben. Ook langzame leerlingen en kinderen met een handicap kunnen hun leren op veel manieren verbeteren met digitale oefenproducten, vooral door automatische adaptiviteit maar ook door functies voor kinderen met dyslexie, slecht zicht of ook dyscalculie. 

Sommige experts op de Nederlandse onderwijsmarkt hebben zelfs voorspeld dat digitale oefenoplossingen in staat zullen zijn om de leerresultaten te verdubbelen of te verdrievoudigen wanneer ze volledig tot wasdom zullen komen. Een dergelijke situatie doet zich voor wanneer de platformen hun potentieel bereiken in termen van bruikbaarheid, content en functies, maar gecombineerd met optimaal gebruik in scholen. Dit laatste vereist niet alleen training, maar ook een lang leerproces voor leerkrachten van vallen en opstaan, het uitwisselen van ervaringen en feedbackuitwisseling tussen docenten, schooldirecties en platformontwikkelaars.

Samenvatting: kies een slim oefenplatform

De leerresultaten verbeteren alleen voor de rijkste leerlingen is niet revolutionair; dat kan ook worden bereikt door over te schakelen op individuele begeleiding van leerlingen. Dus als de digitale revolutie enige betekenis heeft in termen van verbeterde leerresultaten, moeten de kosten beheersbaar zijn en bij voorkeur lager dan de traditionele papieren producten. Ook moet een oefeningsoplossing gemakkelijk te implementeren zijn en te leren gebruiken om grootschalige effecten te hebben.

Ook een game-element is ook noodzakelijk om leerlingen gemotiveerd te houden. Dit alles naast de behoefte aan een leerplatform met onmiddellijke feedback/analyses en automatische adaptieve oefeningen. Kortom: docenten, scholen en scholengroepen die willen werken aan leerresultaten verbeteren doen er verstandig aan Kpito in de gaten te houden.